مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران

آخرین مطالب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن فایل ورد (word) دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن فایل ورد (word)

چکیده
فصل اول: مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا
1-1- تاریخچه
1-2- ساختار
1-3- کاربرد
1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی
1-3-2 پوشش‌های آنتی‌استاتیک
1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها
1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک
1-3-5- باتری‌های قابل شارژ
1-3-6- الکترودهای پلیمری
1-3-7- شناساگرها
1-3-8- زیست حسگرها
1-3-9- پزشکی
1-3-10- دیگر کاربردهای پلیمرهای رسانا
فصل دوم: الکتروکرومیسم و سلول های فتوولتاییک
2-1- کرومیسم (Chromism)
2-1-1- ترمو کرومیسم (Thermochromism)
2-1-2- فتوکرومیسم (Photochromism)
2-1-3- کایروکرومیسم و فتوکرومیسم دی‌استرئوگزین
2-1-4- هالوکرومیسم (Halochromism)
2-1-5- پی‌اِزوکرومیسم و تریبوکرومیسم (Piezochromism and Tribochromism)
2-1-6- سالویتوکرومیسم (Solvatochromism)
2-1-7- هالوسالویتوکرومیسم (Halosolvatochromism)
2-1-8- یونوکرومیسم و اسیدی کرومیسم (Ionochromism and acidichromism)
2-1-9- الکتروکرومیسم (Electrochromism)
2-2- طرح و ساختار ابزارهای الکتروکرومیک
2-3- الکتروکرومیسم یون ـ فلزی
2-4- رنگینه‌های آلی (Organic Dyes)
2-5- پلیمرهای رسانا
2-6- سلول‌های فتوولتاییک
2-6-1- مقدمه
2-6-2- تاریخچه فتوولتاییک
2-6-3- سیستم فتوولتاییک
2-6-4- اجزای سیستم فتوولتاییک
2-6-4-1- پنل یا ماژول خورشیدی
2-6-4-2- بخش واسطه
2-6-4-3- بخش مصرف‌کننده
2-7- ساختار سلول خورشیدی
2-8- عملکرد سلول خورشیدی
2-9- انواع سلول‌های خورشیدی
2-9-1- سلول‌های خورشیدی کریستالین سیلیکون یا لایه ضخیم
2-9-1-1- سلول‌های خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
2-9-1-2- سلول‌های خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
2-9-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک (µm10-1)
2-9-2-1- سلول‌های خورشیدی لایه نازک سیلیکون آمورف (a-si)
2-9-2-2- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه تلورید کادمیم (CdTe)
2-9-2-3- سلول‌های خورشیدی لایه نازک بر پایه مس ایندیم گالیم سلناید
2-10- انواع سیستم‌های فتوولتاییک
2-10-1- سیستم های مستقل از شبکه سراسری برق (Stand Alone System)
2-10-2- سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected System)
2-10-3- سیستم‌های هیبریدی یا مختلط (Hybrid Power System)
2-11- مزایای تکنولوژی فتوولتاییک
2-12- معایب تکنولوژی فتوولتاییک
2-13- مصارف و کاربردهای سیستم فتوولتاییک
2-14- پیشینه تحقیق
2-15- هدف از این تحقیق
فصل سوم: بخش تجربی
3-1- مواد شیمیایی موردنیاز
3-2- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده
3-3- تهیه محلول‌های موردنیاز
3-3-1- تهیه محلول پلیمریزاسیون
3-3-2- تهیه محلول بافر فسفات M1/0 با 12/8 = pH
3-3-3- تهیه محلول دوپامین
3-3-4- تهیه محلول آسکوربیک اسید
3-3-5- تهیه محلول مخلوط دوپامین و آسکوربیک اسید
3-4- سل الکتروشیمیایی
3-5- روش تهیه کوپلیمر
3-6- فهرستی از بررسی‌های انجام شده روی کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- تهیه و تفسیر ولتاموگرام های چرخه‌ای پلیمر آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید
4-2- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی مادون قرمز (IR)
4-3- تعیین رفتار پلی‌آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید
4-4- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح نشده
4-5- بررسی رفتار الکتروشیمیایی دوپامین و آسکوربیک اسید روی الکترود اصلاح شده
4-6- آنالیز نتایج اسپکتروسکوپی UV –vis
4-7- آنالیز نتایج میکروسکوپ پیمایش الکترونی (SEM)
4-8- آنالیز نتایج الکتروکرومیسم
4-9- نتیجه‌گیری کلی
مراجع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن فایل ورد (word)

شکل 2-1- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک منعکس‌کننده
شکل 2-2- طرح کلی وسیله الکتروکرومیک انتقال‌دهنده
شکل 2-3- الکترکرومیسم بی‌پیریدیلیوم
شکل 2-4- ساختار متفاوت حالت اکسایش و کاهش پلی‌آنیلین
شکل 2-5- مکانیزم سلول های فتوولتاییک
شکل 2-6- اجزای سیستم فتوولتاییک
شکل 2-7- عملکرد سلول خورشیدی
شکل 2-8- سلول خورشیدی تک کریستالین سیلیکون
شکل 2-9- سلول خورشیدی پلی کریستالین سیلیکون
شکل 2-10- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-nیگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-11- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n دوگانه سلول خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-12- نمای برش عرضی ساختار اتصال p-i-n سه‌گانه سلول‌خورشیدی سیلیکون آمورف
شکل 2-13- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CdTe
شکل2-14- نمای برش عرضی سلول خورشیدی لایه نازک CdS/CIGS
شکل 2-15- سیستم مستقل از شبکه سراسری برق
شکل 2-16- سیستم متصل به شبکه سراسری برق
شکل 2-17- سیستم هیبریدی یا مختلط
شکل 4-1- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل پلیمر آنیلین
شکل 4-2- ولتاموگرام چرخه ای تشکیل کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید و ولتاموگرام چرخه ای دیمیدیوم برمید
شکل 4-3- ساختار دیمیدیوم برمید
شکل 4-4- طیف IR دیمیدیوم برمید
شکل 4-5- طیف FTIR کوپلیمر آنیلین – دیمیدیوم برمید
شکل 4-6- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضور M01/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-7- نمودارLnIp(µA) برحسب Ln(mV/s) در حضورM 03/0 دیمیدیوم ‌برمید
شکل 4-8- مکانیسم اکسیداسیون الکتروشیمیایی آسکوربیک اسید
شکل 4-9- ولتاموگرام‌های چرخه‌ای روی الکترود اصلاح نشده
شکل 4-10- ولتاموگرام‌های چرخه ای در سطح الکترود اصلاح شده با کوپلیمر آنیلین- دیمیدیوم برمید
شکل 4-11- طیف های اسپکتروسکوپیUV-vis
شکل 4-12- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر آنیلین (PANI)
شکل 4-13- میکروگراف پیمایش الکترونی (SEM) فیلم پلیمر‌آنیلین در حضور دیمیدیوم‌برمید(PANI-DB)
شکل 4-14- الکتروکرومیسم

فهرست جداول

جدول2-1- کاربردهایی از مواد فتوکرومیک
جدول2-2- چند نمونه از اکسیدهای فلزی الکتروکرومیک
جدول2-3- بی پیریدیلیوم های متقارن: تاثیر متفاوت استخلاف ها روی رنگ کاتیون رادیکال
جدول2-4- چندین مثال از رنگینه های الکتروکرومیک
جدول2-5- حالت های متفاوت پلی آنیلین
جدول2-6- خصوصیات الکتروکرومیک پلی پیرول های استخلاف شده
جدول2-7- خصوصیات الکتروکرومیک پلی تیوفن و مشتقات آن
جدول3-1- مواد شیمیایی مورد نیاز
جدول4-1- تکرار پذیری جریان در محلول آسکوربیک اسید
جدول4-2- نتایج اسپکتروسکوپی UV-vis

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تهیه الکتروشیمیایی پلیمر آنیلین در حضور دیمیدیوم برمید و بررسی خواص آن فایل ورد (word)

1- Ito, T., Shirakawa, H., J. Polym. Sci., Part A: Polymer Chemistry. (1974)
2- S. Zoul, R. Chandra, S.K. Dhawan, Polymer, (2000), 41,
3- P. Chanderasekhar, K. Naishadhan, Synth. Met, (1999), 105,
4- C. Y. Lee, H. G. Song, K. S. Jange, E. J. Oh, A. J. Epstein, J. Joo, J. Synth. Met, (1999), 102,
5- T. Taka, Synth. Met, (1999), 41,
6- J. Anand, S. alaniappan, D. N. Sathyanarayana, Prog. Polym. Sci, (1999), 23,
7- G. M. Spinks, H. Eisazadeh, G. G. Wallace, Conducting Polymer Colloids, In: Polymeric Materials Encyclo pedia Ed. Joseph C. Salomone CRC Press, (1996),
8- K. A. Murray, A. B. Holmes, S. C. Moratti, G. Rumbles, J. Mater. Chem, (1999), 9,
9- E. ter Merr, Ann. Chem, (1876), 181,
10- G. H. Brown, Photochromism, John Wiley & Sons Inc, (1971)
11- K. Ihn, J. Moulton, P. Smith, J. Polym. Sci. Part B, Polym Phys, (1993), 31,
12- J. Mardelen, E. Samuelsen, A. Pendersen, Sythn, Met, (1993), 55,
13- Y. Yokoyama. T. Yamane. Y. Kurita, J. Chem. Soc., Chem. Commun, (1991),
14- S. K. Deb, J. A. Chopoorian, J. Appl. Phys, (1968), 37,
15- W. R. Salaneck, D. T. Clark, E. J. Samuelsen, Science and Aplications of Conducting Polymers, IOP Publishing Limited, (1991)
16- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
17- P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky, Electrochromism: Fundamentals and Applications, VCH Inc., Weinheim, (1995)
18- F. G. Cottrell, Z. Physik, Chem, (1902), 42,
19- R. J. Jasinski, J. Electrochem. Soc, (1977), 127,
20- J. T. S. Irvine, B. R. Eggins, J. Grimshaw, J. Electroanal. Chem, (1961),
21- F. G. K. Baucke, Rivista della Staz. Sper. Verto, (1986), 6,
22- W. Wagner, F. Rauch, T. Bange, Nuc. Inst. Meth. Phy. Res, (1990), B50,
23- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, P. M. Heyman, RCA Rev, (1975), 36,
24- S. F. Cogan. T. D. Plante, M. A. Parker, R. D. Rauh. J. Appl. Phys, (1986), 60,
25- S. Passerini, B. J. Scrosati, Electrochem. Soc, (1994), 141,
26- P. M. S. Monk, S. L. Chester, Electrochim. Acta, (1993), 38,
27- K. C. Ho, T. G. Rukavina, C. B. Greenberg, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
28- H. Inaba, M. Iwaku, K. Nakase, H. Yasukawa, I. Seo, N. Oyama, Electrochim. Acta, (1995), 40,
29- S. A. Sapp, G. A. Sotzing, J. R. Reynolds, Chem. Mater, (1998), 10,
30- S. K. Deb, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
31- M. S. Habib, S. P. Maheswari, Solar Energy Mater. Solar cells, (1992), 25,
32- C. Arbizzani, M. Mastragostino, L. Meneghellom. Morselli, A. J. Zanelli, J. Appl. Electrochem, (1996), 26,
33- Q. Pei, G. Yu, C. Zhang, Y. Yang, A. J. Heeger, J. Science, (1995), 269,
34- M. Granstom, O. Inganas, Adv. Mater, (1995), 7,
35- J. Scarminio, A. Urbano, B. J. Gardes, J. Of Mater. Sci. Lett, (1992), 11,
36- P. M. S. Monk, S. L. Chester, D. S. Higham, Proc. Electrochem. Soc, (1994), 94-2,
37- S. Gottesfield, J. D. E. Mcintyre, G. Beni, J. L. Shay, Appl. Phys. Lett, (1978), 33,
38- A. I. Gavrilyuk, F. A. Chudnovski, Sov. Tech. Phys. Lett, (1977), 3,
39- P. Baudry, A. C. M Rodriguez, M. A. Aegerter, L. O. Bulhôes, J. Non-Cryst. Solids, (1990), 121,
40- L. D. Burke, O. J. Murphy, J. Electroanal. Chem, (1980), 109,
41- S. F. Cogan, T. D. Plante, E. J. Anderson, R. D. Rauh, Proc. S. P. I. F. (1985), 562,
42- K. Itaya, K. Shibayama, H. Akahoshi, S. Toshima, J. Appl. Phys, (1982), 53,
43- K. Itaya, T. Ataka, S. Toshima, J. Am. Chem. Soc, (1982), 104,
44- K. Itaya, I. Uchida, Inorg. Chem, (1986), 27,
45- Y. Liu, K. Shigehara, M. Hara, A. Yamada, J. Am. Chem. Soc, (1991), 113,
46- H. J. Byker, Proc. Symp. Electrochromic Mater, (1994), 94-2,
47- P. J. S. Foot, R. Simon, J. Phys. D: Appl. Phys, (1989), 22,
48- B. Scrosati, Applications of Electroactive Polymers, Chapman and Hall, (1993)
49- B. C. Thompson, P. Schottland, G. Sonmez, J. R. Reynolds, Synth. Met, (2001),119,
50- T. Kobayashi, H. Yoneyama, T. Tamura, J. Electroanal. Chem, (1984), 161,
51- M. Kobayashi, J. Chen, T. C. Moraes, A. J. Heeger, F. Wudl, Syth. Met, (1984), 9,
52- A. Watanabe, K. Mori, Y. Iwaski, Y. Nakamura, S. Niizuma, Macromolecules, (1987), 20,
53- R. MacNeill, D. E. Weiss, D. Willist, Aust. J. Chem, (1965), 18,
54- J. E. Dubois, F. Garnier, G. Tourillon, M. Gazard. J. Electroanal. Chem, (1983), 148,
55- M. A. De Paoli, S. Panero, P. Prosperi, B. Scrosati, Electrochim. Acta, (1990), 35,
56- R. B. Bjorkund, I. Lundstrm, J. Electron. Mater, (1985), 14,
57- J. Wang, Electrochim. Acta, (1994), 39,
58- M. Gazard, in T. A. Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds (ed), Handbook of Conducting Polymers, Vol. I, Marcel Dekker, (1986)
59- M. Mastrogostino, A. M. Marinangeli, A. Corradini, C. Arbizzani, Electrochim. Acta, (1987), 32,

چکیده

دیمیدیوم برمید به عنوان یک رنگینه آلی در مطالعات اسپکتروفوتومتری مورد استفاده بوده است. الحاق رنگینه‌های آلی به پلیمرهای رسانا نظیر پلی‌آنیلین می‌تواند باعث ایجاد خواص جدیدی در این پلیمرها شود. در این پژوهش کوپلیمر آنیلین ـ دیمیدیوم برمید به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 85/0 ولت با سرعت روبش 10 میلی‌ولت بر ثانیه طی 50 سیکل روی الکترود طلا نشانده شد و سپس از این کوپلیمر برای شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین در یک سل الکتروشیمیایی (الکترود کمکی پلاتین، الکترود مرجع Ag/AgCl و الکترود کار طلا) به روش ولتامتری چرخه‌ای تحت پتانسیل 2/0- تا 7/0 ولت با سرعت روبش 50 میلی‌ولت بر ثانیه استفاده شد. رفتار الکتروشیمیایی پلیمر حاصل با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. در محدوده سرعت روبش 10 تا 180 میلی ‌ولت بر ثانیه در حضور M01/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار لایه نازک و در حضور M 03/0 دیمیدیوم برمید فیلم پلیمری رفتار نفوذ محدود را از خود نشان داده است. همچنین طیف IR ، UV-vis و تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید مقایسه شدند. مرفولوژی، طیف IR  و UV-vis پلی‌آنیلین در حضور و غیاب دیمیدیوم برمید با یکدیگر متفاوت بود که نشان‌دهنده این است که رنگینه دیمیدیوم برمید در فرایند دوپینگ شرکت کرده و باعث ایجاد خواص جدیدی در پلی‌آنیلین شده است که منجر به شناسایی آسکوربیک اسید در حضور دوپامین شد

    مقدمه ای بر پلیمرهای رسانا

1-1-     تاریخچه

از زمان پیدایش پلیمرها، کاربرد این مواد به عنوان یک عایق در ذهن تصور می‌شد به طوری که، کاربرد پلاستیک‌ها به عنوان یک رسانا غیر قابل پیش‌بینی بود. ولی در حال حاضر چندین دهه از کشف نحوه رسانا ساختن یک پلیمر همانند فلزات می‌گذرد و حتی چند سالی بیش نیست که امکان ساخت ترکیبات آلی با هدایتی بیش از مس حاصل شده است

با انجام تغییراتی در پلیمرها، می‌توان آن‌ها را رسانا ساخت. این مواد، خواص الکتریکی فلزات را همراه با ویژگی‌های قابل توجه پلیمر تواماً دارند. برای این که پلیمری هادی جریان برق شود، مقادیر کمی از برخی مواد شیمیایی را توسط فرآیندی به  نام دوپه کردن وارد پلیمر می‌کنند. روش دوپه کردن پلیمرها در مقایسه با نیمه هادی های معمول همچون سیلیسیم بسیار ساده‌تر است [1]

1-2- ساختار

کلیه پلیمرهای رسانا، دارای آرایش مزدوج هستند. این پلیمرها ضمن تشابه با یکدیگر از خواص کاملاً متفاوتی می‌توانند برخوردار باشند. در این پلیمرها، حساسیت به گرما و هوا، انحلال‌پذیری، سهولت قالب‌گیری و قابلیت هدایت الکتریکی بسته به نوع پلیمر و روش سنتز آن  بسیار متفاوت است

1-3- کاربرد

به دنبال سنتز موفقیت‌آمیز پلی‌استیلن رسانا توسط شیراکاوا و همکاران در سال 1977، پلیمرهای رسانای الکتریسیته به خاطر کاربردهای بالقوه آن‌ها در تهیه باتری‌ها، حسگر‌ها، وسایل الکترونیکی، رنگ‌های رسانای الکتریسیته و غیره توجه خاصی را به خود جلب کرده‌اند که در زیر به مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها اشاره می‌شود [2]

1-3-1- محافظ در برابر امواج الکترومغناطیسی

یکی از خصوصیات پلیمرهای رسانا توانایی آن‌ها در جذب انرژی در فرکانس‌های پایین می‌باشد. جذب تابش‌های الکترومغناطیسی با فرکانس پایین این مواد را قادر می‌سازد تا به عنوان معرف‌های محافظ به کار برده شوند. در حال حاضر پلاستیک‌های پوشش داده شده یا پر شده با فلز به عنوان معرف‌های محافظ در مقابل ای‌ام‌آی [1](EMI) استفاده می‌شوند [5-3]

1-3-2- پوشش‌های آنتی‌استاتیک

بازار پوشش‌های آنتی‌استاتیک بسیار گسترده و در حال رشد است که برای نمونه می‌توان به پاسخ‌گویی برای صنایع میکروالکترونیک در زمینه بسته‌بندی اشاره نمود. فرمولاسیون این پوشش‌ها علاوه بر پلیمر رسانای الکتریسیته محلول، حاوی افزودنی‌ها و معرف‌های چسباننده متنوعی می‌باشد تا بتوان آن را به صورت فیلم بکار برد. فیلم‌های حاصل از این روش آبی کمرنگ و بسیار شفاف بوده و روی فلزات ایجاد خوردگی نمی‌کنند. خواص آنتی‌استاتیک آن‌ها به دمای محیط و رطوبت اتمسفر وابسته است. مقاومت سطحی آن‌ها  اهم () می‌باشد که برای بسته‌بندی‌های آنتی‌استاتیک ایده‌آل می‌باشد

1-3-3- جوشکاری پلاستیک‌ها[2]

 هدف عمده از توسعه پلیمرهای رسانا تهیه موادی است که در آن‌ها خصلت فرآیندپذیری پلاستیک‌ها با خواص الکتریکی فلزات ترکیب شده است. از این اثر برای پلاستیک‌های قابل جوشکاری استفاده می‌شود


 

1-3-4- وسایل آشکارگر الکتروکرومیک[3]

یکی از ویژگی‌های بسیار جالب پلیمرهای رسانا طیف جذبی مرئی آن‌ها می‌باشد که به طور برگشت‌پذیر در اثر فرآیندهای ردوکس الکتروشیمیایی تغییر می‌کند که از آن به عنوان الکتروکرومیسم یاد می‌شود. مثلاً ورقه‌های نازک پلی‌تیوفن در حال دوپه شده، قرمز و در شکل دوپه نشده، آبی پررنگ هستند. کاربرد این پلیمرها در تابلوهای اعلام ساعت حرکت در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن برای آگهی‌های تبلیغاتی و هر وسیله دیگری که در حال حاضر از کریستال مایع در آن استفاده می‌شود امکان‌پذیر است

 1-3-5- باتری‌های قابل شارژ

این باتری‌ها یکی از کاربردهای مهم تجاری پلیمرهای رسانا هستند که طی آن از پلیمر رسانا به عنوان الکترود در باتری استفاده می‌شود. کاربرد این باتری‌ها مشابه با باتری‌های نیکل ـ کادمیم است؛ حتی در مواردی بهتر از آن عمل می‌کنند. الکترودهای پلیمری پایداری بیشتری نسبت به الکترودهای فلزی دارند زیرا یون‌های مؤثری در تحویل و ذخیره‌سازی بار به جای آن که از الکترود حاصل شوند از محلول به دست می‌آیند. بدین ترتیب الکترودهای پلیمری برخلاف باتری‌های نیکل ـ کادمیم و باتری‌های سربی حاوی مواد سمی نیستند بنابراین مشکل ناشی از دور ریزی آن‌ها به حداقل ممکن می‌رسد [6]

1-3-6- الکترودهای پلیمری

فیلم پلیمرهای رسانا در حالت اکسید شده و در حالی که روی الکترود پلاتین نگهداری شده‌اند می‌تواند به عنوان آند برای انجام واکنش‌های اکسایش به کار برده شود مانند الکترود پلاتین ـ پلی‌پیرول (یعنی الکترود پلاتینی که به وسیله فیلم پلی‌پیرول پوشانده شده است)


 

1-3-7- شناساگرها[4]

از پلیمرهای رسانا در این زمینه به عنوان عناصر پاسخ‌دهنده به محرک‌های محیطی به منظور تشخیص انحراف و تغییر شرایط مثل زمان، دما، رطوبت، شدت تابش و اغتشاشات مکانیکی استفاده می‌شود. در این سیستم‌ها از تغییر خواص الکتریکی پلیمرهای رسانا در طول واکنش با عوامل اکسایشی ـ کاهشی گوناگون (دوپه‌کننده‌ها) یا از ناپایداری آن‌ها در مقابل رطوبت و گرما استفاده می‌شود

1-3-8- زیست حسگرها [5]

از قابلیت  در اکسایش پلی‌استیلن به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری غلظت گلوکز در محلول‌ها استفاده می‌شود. ابتدا گلوکز اکسیداز D_ گلوکز را به D گلوکونیک اسید اکسید می‌کند. نتیجه این واکنش آزاد شدن هیدروژن پر اکسید در محلول است. لاکتوز پر اکسیداز یک آنزیم متداول در سلول‌های حیوانی و گیاهی  است که در حضور هیدروژن پر اکسید،  را به  اکسید می‌کند.  یک دوپه‌کننده مناسب برای پلی‌استیلن است و پلیمر را اکسید می‌کند و در نتیجه تغییر مقاومتی که متناسب با غلظت گلوکز در محلول است حاصل می‌شود. مقدار گلوکز به صورت درصد تغییر هدایت در یک زمان معین، مشخص می‌شود. رابطه این تغییر با غلظت گلوکز خطی است


[1] Electro Magnetic Interference

[2]  Welding Of Plastics

[3] Electro Chromic Display Devices

[4]  Indicators

[5]  Biosensors


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی مح

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |